CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP HỆ THỐNG MỚI

Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 Cổng thông tin quốc gia về đầu tư chuyển sang tên miền: https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài chuyển sang tên miền: https://fdi.gov.vn

THÔNG BÁO